Skip to main content

Presentació

La transformació del sector de la construcció

L’origen

El Consell Assessor del Patronat de l’ITeC va crear a principis del 2015 la Comissió Construïm el Futur (CCF) per debatre sobre el futur del sector de la construcció i analitzar l’ús de les tecnologies BIM, LEAN i IPD (Integrated Project Delivery) entre d’altres temes. La comissió neix a proposta del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona, com a resultat del primer European BIM Summit celebrat al febrer d’aquell any. Les conclusions del congrés es van recollir en el primer manifest a favor del BIM a l’estat espanyol, on es posava de manifest la necessitat de la modernització del sector de la Construcció.

En aquell manifest, el Govern de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona es proposaven un repte:

“Crear un Grup de Treball BIM que ajudi a implementar la cultura, valors, mètodes de treball, tecnologies digitals i electròniques per capacitar la indústria, l’administració pública, els centres de recerca, els col·lectius professionals i el món acadèmic”.

Des de llavors la Comissió Construïm el Futur ha orientat les seves activitats en aquesta direcció.

L’Objectiu

La Comissió Construïm el Futur, va ser creada pel Consell Assessor de l’ITeC amb la idea de disposar d’un fòrum de debat obert a tots els agents del sector en el que fos possible analitzar i debatre la innovació i tendències de futur en el sector de la Construcció molt més enllà dels aspectes conjunturals que determinen el dia a dia del sector.

D’entre les moltes àrees de debat que poden ser objectius dels treballs de la CCF, es va considerar que l’evolució dels processos amb que opera el sector, sobre tot basant-se en la incorporació de les noves tecnologies i processos com el BIM, era el primer àmbit de treball que havia de tractar. L’ITeC, com a entitat transversal, actua com dinamitzador i coordinador de la CCF.

Els membres

Els membres de la CCF Els membres de la CCF, son entitats públiques i privades que, o bé formen part del Patronat de la Fundació ITeC, o bé són acceptades pel mateix Patronat prèvia sol·licitud. La participació a la CCF és voluntària i sense contraprestació econòmica, amb el requisit de participar activament en els grups de treball que s’organitzin, aportant les persones més adients en relació als temes que es tractin.

L’organització

La CCF s’organitza a través de la seva Assemblea Plenària, els Grups de Treball, les Taules de treball.

Assemblea plenària

En formen part totes les entitats que constitueixen la Comissió. Determina els grups de treball, i valida les directrius principals d’aquests grups, fa un seguiment del seu treball i rep els treballs elaborats. Es reuneix semestralment a convocatòria de l’ITeC

Grups de Treball

Són grups formats per alguns membres de l’Assemblea que tracten de forma específica aspectes determinats de l’objectiu o tema de treball en curs. Els Grups de Treball existeixen mentre duri el projecte o temàtica en desenvolupament i l’Assemblea pot proposar qualsevol modificació útil per al desenvolupament dels treballs. D’entre els components d’un Grup de Treball, un d’ells assumeix les funcions de dinamitzador. Aquesta funció passa per dur a terme les accions necessàries per a motivar el treball dels components del grup, seguir-lo de prop, i procurar que es compleixin els compromisos de treball assumits en les reunions del Grup. Els Grups de Treball es reuneixen aproximadament de forma bimensual.

Taules

Són grups de persones especialistes que desenvolupen treballs específics necessaris per aportar informació al Grup de Treball del que ha sorgit. Poden participar en una taula, persones que no formen part de l’Assemblea, però que pel seu nivell d‘expertesa són convidats a col·laborar. La durada d’una Taula és acotada en el temps ja que té per objecte un treball molt concret i específic. Les taules es creen a partir de la coordinació general dels treballs, o a proposta del Grup de Treball. Les taules es reuneixen amb el ritme que els seus membres decideixin, per tal de donar resposta a l’objecte de la seva creació. En alguns casos les taules es fusionen amb algun grup de treball.

Coordinació

L’ITeC està present en tots els grups de treball, per tal de mantenir el seu paper d’aglutinador i coordinador de les accions que s’hi fan. Segons les activitats en curs es pot establir un grup de coordinació.