Skip to main content

Contractació Col.laborativa


La forma de contractació entre els actors necessaris per a dur terme l’activitat del sector de la Construcció, es determinant per aconseguir una transformació de millora. Les oportunitats de canvi que ens ofereix la digitalització, s’han de complementar amb nous models de contractació.

Es conegut l’esquema excessivament lineal i individualitzat de la participació de cada agent dins d’un procés de projecte, construcció i operació d’un actiu que s’ha vingut aplicant fins l’actualitat.

En general es reconeix la necessitat que tots els actors alineïn els seus interessos i facin aportacions de valor tant aviat com sigui possible en el desenvolupament d’un nou actiu. Cal superar l’estadi en que l’interès de cada actor és de resoldre la seva pròpia activitat al marge del que fan els altres actors, sense veure que la seva activitat pot condicionar la dels altres.

El marc normatiu en el que es mou la contractació, no fa altra cosa que consolidar esquemes poc col·laboratius, deixant la porta oberta per a casos singulars a través dels esquemes que identifiquem sota l’etiqueta del “Projecte i obra”, que són clarament insuficients.

La realitat internacional ens permet detectar l’existència de models de contractació que, havent vist la potència del treball en col·laboració i l’alineació d’interessos, proposen fórmules que potencien la incorporació de tots als actors com més aviat millor, establint condicions que afavoreixen l’interès pel treball col·lectiu. L’experiència contrastada en l’aplicació de nous models de contractació col·laborativa demostren l’efectivitat de les millores introduïdes, generant més valor i qualitat pel client, millors condicions de treball pels actors, costos realistes i reducció d’incerteses temporals i de cost final.

Ens trobem per tant amb una doble necessitat. En primer lloc, intentar amb la legislació actual potenciar tant com es pugui la col·laboració entre els actors principals. En segon lloc, incentivar i proposar canvis en la legislació que permetin adoptar en el futur esquemes autènticament col·laboratius.

La participació a la CCF dels actors principals, públics i privats, de la construcció és una oportunitat per a alinear conceptes, consensuar estratègies, i dur a terme accions col·lectives d’impuls a la contractació col.laborativa.

Els resultats dels treballs que es duen a terme al si de la CCF a través dels seus grups de treball, es traslladen de forma oberta a tot el sector, a través de publicacions, eines, o metodologies que poden aplicar totes les entitats membres en primer lloc, i qualsevol altre interessada en segon lloc.

Productes directes

  • Guia per a la implementació del BIM en la licitació pública

Productes relacionats

  • Formació en contractació col.laborativa. (IPD i similars)