Skip to main content

Industrialització

Objectiu

Considerem la Industrialització com una evolució de la construcció cap a solucions on s’elaboren elements i components de forma majoritària “offsite/ex situ” basats en processos preferiblement digitalitzats i automatitzats, que tendeixen a convertir l’obra en un centre de muntatge, prioritàriament per acoblament de components en sec “in situ/on site/al lloc”. 

Dins d’aquest concepte hi poden entrar tant elements i components lineals (1D), bidimensional (2D), com tridimensional (3D) en funció de l’optimització de cada actuació, que poden ser compatibles amb parts d’obra que s’han de realitzar “in situ”. Per tant el concepte no està lligat a productes específics, si no als processos. 

Complementàriament, cal considerar solucions d’industrialització tancada (una empresa ofereix una solució completa que abasta tots, o gaire bé tots, els components de l’edifici) o oberta (la solució passa per acoblar, a voluntat dels projectistes, elements compatibles produïts per diversos industrials).  

La industrialització es troba íntimament lligada amb les àrees temàtiques desenvolupades per la Comissió Construïm el Futur per a la transformació del sector de la construcció: la digitalització, el Lean, i la contractació col.laborativa totes elles enfocades cap respondre als reptes de sostenibilitat.