Skip to main content

Evowall (pend. rev)


  • Tipus d’industrialització: 2D
  • Objecte BIM: No
  • Web producte: https://evowall.com/ca/cases-industrialitzades/

Kit de construcció d’edificació residencial basat en panells massius amb estructura d’entramat metàl·lic. Inclou panells prefabricats multicapa de paret, sostre i coberta, amb funcions principals estructural i d’aïllament tèrmic.

El kit contempla la resolució de totes les unions estructurals; els elements estructurals horitzontals es completen a l’obra amb formigó abocat in-situ. El sistema permet la construcció d’edificis exempts de ponts tèrmics i amb uns alts nivells d’aïllament tèrmic en la seva envolupant.

“Els panells prefabricats EVOWALL estan formats per entramats metàl·lics estructurals, diverses capes d’aïllament (PIR, EPS i EVO-in), morter i guix. Els panells de formigó porten incorporats els conductes de pas de les instal·lacions elèctriques, comunicacions i aigua, així com els conductes del sistema de ventilació, sent totalment modificables in situ per adaptar-se a modificacions o futures reformes sense dificultat ni perdre cap prestació.”

EVOWALL TECHNOLOGY

Empresa que ha desenvolupat i patentat un sistema constructiu a base de panells 2D a mida per a la construcció d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars personalitzats amb standard passive house. Tipus de panells:

  • Paret exterior
  • Paret interior
  • Paret mitgera
  • Forjat
  • Coberta

“Combinem la industrialització, l’obra tradicional i l’estàndard Passivhaus, tant d’habitatges unifamiliars com plurifamiliars en altura.”

“El sistema consta de diferents tipus de panells prefabricats, permetent adaptar-se al disseny de l’arquitecte, i fins i tot adaptant cadascun dels panells a les necessitats del projecte, amb diferents acabats exteriors, formes o aïllaments. Per a més llibertat de disseny es poden utilitzar estructures metàl·liques que queden integrades amb els panells.”